Telemedicine

Telemedicine มิติใหม่ของการแพทย์ทางไกล

ปัจจุบันในภาวะที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจาก Virus Covid-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ในบางครั้งการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วโป หรือโรคที่ต้องการใช้การรักษาจากแพทย์เฉพาะทางอาจเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางลดลง ระบบการแพทย์ก็เช่นกัน โรงพยาบาลสามารถลงทุนในด้านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อจัดการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการเพื่อลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิผลคุ้มต่อการลงทุน เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา เพราะใช้บุคลกรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ ในการเดินทางมาเพื่อรักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลได้ ผู้ป่วยจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลดความเครียดของผู้ป่วยจากการเดินทางได้อีกด้วย 

WHY MIND VISION ผู้นำทางด้านการแพทย์ทางไกลในประเทศไทย

บริษัท มายด์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เราเป็นทั้งผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย สินค้าทุกชิ้นที่เราจำหน่ายนั้นถูกต้องตามกฎหมายและมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เรามี Site Reference ลูกค้ามากกว่า 200 รายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย โดยบริษัทมีการทำสต็อคสินค้าจำนวนมาก ทำให้สามารถผลิต, จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทางบริษัทเรามุ่งหวังในการนำเสนอสินค้าที่เราเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ อาทิ เช่น ระบบภาพและเสียง, ระบบ Video Conference, ระบบ Smart Classroom, ระบบ Digital Healthcare เป็นต้น ทำให้เรามีผู้ชำนาญการ แนะนำและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและได้รับความสบายใจเป็นที่สุด


Our Customers


เหตุผลและประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ให้บริการ Telemedicine (การแพทย์ทางไกล)

  • ทําให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่างๆ ต่อผู้ป่วย มีความถูกต้อง แม่นยํายิ่งขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลไม่จําเป็นต้องเดินทางและสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที
  • เป็นประโยชน์กับแพทย์ผู้รักษา ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หอบหืด เป็นต้น
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม ระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางเพื่อมารักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
  • มีประโยชน์ในการให้การศึกษาทางการแพทย์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คำแนะนำทางการแพทย์

รูปแบบของการแพทย์ทางไกล ในปัจจุบัน

  • ระบบให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยผ่านกล้องวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย
  • ระบบเฝ้าระวัง ตัวอย่างหนึ่งของระบบนี้คือ เฝ้าระวังสุขภาพที่บ้าน โดยการนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ไปติดตั้งที่บ้าน โดยข้อมูลสัญญาณชีพถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที
  • ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ เป็นระบบที่ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ
  • ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์ เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้

และรูปแบบการให้บริการข้างบนเป็นเพียงส่วนหนึ่งการแพทย์ทางไกลมีให้บริการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเทเลเมดิซีน ยังคงมีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาให้ลักษณะและรูปแบบการบริการในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา


Telemedicine Cart (Station)

  • เป็นระบบให้บริการการแพทย์ทางไกล ที่มีความยืดหยุ่นสามารเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถนำไปประจำในแผนกต่าง ๆ ในสถานพยาบาลเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่าง Station และติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้อย่างคล่องตัว รวมถึงมีความปลอดภัย และใช้งานง่ายสามารถเริ่มต้นการรักษาโดยกดเพียงปุ่มเดียว โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยใช้จอควบคุม (System Controller) เช่น กล้อง มุมมองภาพ ระบบเสียง การแชร์ข้อมูลแบบใช้สาย แบบไร้สาย ความปลอดภัย (การอนุญาตให้แชร์ การเปิดระบบรอคอย การ lock ห้อง การ remove ผู้ไม่ได้รับเชิญ) การจัดการผู้เข้าร่วม การบันทึกการรักษา การจัดการ chat  นอกจากนี้ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์เสริมในการควบคุมห้อง ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อ internet แบบ WiFi หรือ 4G/5G พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า ในกรณีกระแสไฟฟ้าตก หรือดับCovid-19 ตัวเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งานการแพทย์ทางไกล มากขึ้น

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกมีจำนวนที่สูงมาก วิกฤตการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายประเทศเริ่มนำการแพทย์ทางไกล มาใช้งานอย่างแพร่หลายคาดการว่าในปี 2026 มูลค่าตลาด จะเติบโตจากปี 2019 ซึ่งมูลค่าตลาด 41.63 Billion USD. เป็น 396.76 Billiion USD. CAGR 25.8% (2020-2027) (1)  ในสหรัฐอเมริกามีสถิติของผู้ใช้งานระบบ Vitual Health เติบโตจากปี 2019 ซึ่งมีประมาณ 96,000 ราย เป็น 18 ล้านรายในปี 2020 เติบโตขึ้นถึง 19,000% โรงพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาลต่างมีการพัฒนาทางด้าน ระบบบริการการแพทย์ทางไกล 

ที่มา (1) Fortune Business Insights www.fortunebusinessinsights.com

       (2) CNBC’s Rahel Solomon reports on the value and incredible growth of telemedicine during the coronavirus pandemic.
Telemedicine Solution No. 1 Thailand by Mindvision

CALL : 092-899-8344

Email : sales@mindvision.co.th

LINE (24Hrs) : @mindvision

พร้อมทีมงานมืออาชีพและข้อเสนอที่ดีที่สุด!